List of active policies

Name Type User consent
GDPR Site policy All users

Summary

Vi tager dit privatliv alvorligt, og kun basale oplysninger kræves af os for at behandle tilmeldingsprocessen. Vi spørger eller gemmer ikke dine kreditkortoplysninger. Vi deler ikke medlems detaljer med nogen, og vi kører heller ikke annoncer eller andre kommercielle aktiviteter udover vores nævnte forretning fra vores domæner.

Ja, vi kan sende e-mails til medlemmer for at opdatere dem om nyheder og ændringer.

Full policy

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om EUC Nords behandling af persondata.

EU-forordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), skærper registreredes rettigheder og sikkerhed. Den
erstatter i Danmark Lov om behandling af personoplysninger fra 2001, som har sit udspring i EU-direktiv 95/46/EC fra 1995.I den forbindelse skal skolen oplyse, hvilke data skolen opbevarer, samt hvilken databehandling og videregivelse skolen foretager for elever og kursister.

Formål
Formålet med persondatapolitikken er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger for elever og kursister og forældre/værge for elever under 18 år. EUC Nord behandler udelukkende personoplysninger på lovligt grundlag. Det er EUC Nords målsætning at behandle, opbevare og videregive personoplysninger på forsvarlig vis.

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. EUC Nord behandler de oplysninger, som oplyses til EUC Nord ved tilmelding til uddannelse/kursus.

Dataansvarlig
EUC Nord er dataansvarlig for de registrerede personoplysninger om elever og kursister og eventuelle forældre/værge- og arbejdsgiveroplysninger.

Behandling og hjemmel
EUC Nord indsamler og behandler de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere uddannelses- og kursusydelser. Størstedelen af personoplysningerne modtages via optagelse.dk og efteruddannelse.dk.

I forbindelse med studievejledning og administration af særlige hjælpemidler kan EUC Nord komme i berøring med følsomme personoplysninger. Behandling af persondata sker kun, hvis oplysninger er givet af elev/kursist eller af anden offentlig institution/instans, og kun hvis det har relevans for uddannelsen/kurset på EUC Nord.

EUC Nords hjemmeside anvender cookies for at kunne lave anonymiseret besøgsstatistik. Cookies kan deaktiveres i browseren uden at miste funktionalitet på hjemmesiden.

EUC Nord kan anvende foto og optagelse af video i undervisningssituationer, på studieture eller lignende. De involverede bliver bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, for at materiale anvendes på skolens hjemmeside, sociale medier eller lignende. Denne forpligtelse er også gældende, hvis en elev/kursist tager foto eller optager video på EUC Nords område. Så skal et skriftlig samtykke indhentes med begrundelse. EUC Nords ansatte og elever/kursister er i deres fulde ret til at sige nej til at blive fotograferet/filmet.

Ønsker EUC Nord at fotografere elever/kursister og anvende fotos i forbindelse med markedsføring på f.eks. skolens hjemmeside, til Facebook‐annoncer og i andet markedsføringsmateriale, vil de involverede blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Et skriftlig samtykke vil altid kunne trækkes tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Brug af EUC Nords netværk og computere logges. Det kræver personligt login at tilgå EUC Nords computere, og når egen medbragt computer, tablet eller mobil anvendes, kan anvendelse af internet blive logget, hvis udstyret er tilkoblet skolens netværk.

Videregivelse af data
EUC Nord udveksler personoplysninger med andre uddannelsesinstitutioner, myndigheder og samarbejdspartnere i henhold til lovgivning og reglerne for uddannelses- og kursusaktiviteter.

EUC Nord har indgået databehandleraftaler med eksterne partnere, som en given databehandling er udlagt til.

Opbevaring af og adgang til persondata
EUC Nord har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. De skal beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de mistes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid mod EU-forordningen.

Persondata gemmes i henhold til relevant lovgivning. Bl.a. gemmes grundlaget for udstedelsen af eksamensbevis (fag, karakterer, oplysning om prøver) i 30 år (jf. § 38, stk. 1 i den almene eksamensbekendtgørelse. Øvrige personoplysninger (f.eks. fravær, sanktioner, helbredsoplysninger osv.) bliver slettet uden ugrundet ophold efter 5 år, når skolens retlige forpligtelser er opfyldt.

EUC Nord gemmer fotos, citater, video, navne og information om uddannelsesvalg, som er brugt til markedsføring. Som udgangspunkt slettes dette efter 3 år, hvis ikke en underskrevet samtykkeerklæring oplyser andet.

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning
Registrerede hos EUC Nord har ret til at få berigtiget persondata samt få indsigt i og slettet personoplysninger.

Anmodningen sendes til EUC Nord: gdpr(at)eucnord.dk.

EUC Nord vil tilstræbe at efterkomme anmodningen, men kan være nødsaget til helt eller delvist at afvise anmodningen, hvis den:

  • er i strid mod skolens procedurer, centrale instrukser, cirkulærer og gældende lovgivning
  • er én blandt usædvanligt mange anmodninger
  • kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. udvikling af nyt system eller ændring af eksisterende praksis)
  • påvirker beskyttelsen af andres personoplysninger
  • er teknisk umulig (f.eks. sletning af personoplysninger i sikkerhedskopier)

Det er muligt at sende en klage til EUC Nord over en evt. afvisning af anmodning til gdpr(at)eucnord.dk mærket ”Klage” i emnefeltet samt til Datatilsynet via https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

Kontakt til EUC Nord
Spørgsmål til skolens persondatapolitik kan rettes til:

EUC Nord
M. P. Koefoeds Vej 10
9800 Hjørring

Att.: GDPR

eller via mail gdpr(at)eucnord.dk